Přemnoho bychom mohli napsat o rozsáhlém autorském básnickém i prozaickém díle Františka Heina… Na následujících řádcích však o tomto pozoruhodném celoživotním počinu necháme promluvit přímo jeho. Použitý text je výňatkem z knihy Od srdce k srdci a jedná se o dopis jednomu z mysticky zaměřených Františkových duchovních přátel, či lépe, bratří, jak sám říkal. Do původního textu jsme vložili několik vysvětlujících poznámek vztahujících se k pozdějšímu autorově dílu, o němž dopis ještě pojednávat nemohl.

2. dubna 1968

Bratře Ladislave,

zmiňuješ se ve svém dopise ze dne 20. března 68, že bych měl napsati něco, co by vážné zájemce vedlo k bližšímu poznání vlastního JÁ a k jasnějšímu porozumění některých Evangelií. Říkáš, že to není přání přímé, ale jen jakási myšlenka.

Tedy, abys lépe chápal, něco Ti povím, a sice, že to, co vzniklo v Tvých myšlenkách, již dávno a dávno jsem na papír dal a jelikož je teď příznivá doba, mohu Ti zde v dopise pověděti více.

Napsal jsem daleko více věcí, než by sis mohl domyslit. Byl jsem příliš mnoho velkým psavcem, příliš mnoho popsal papíru, příliš mnoho různých článků apod., v nichž jsem ve svých knihách přerůzným způsobem psal, jak na to, jak se k Sobě dostati, Sebe poznati. A to se právě více méně datuje od roku 1938 od léta - kdy jsem prožíval pomnohé báječné věci a další léta později. Pro přehled Ti uvádím :

Napsal jsem následující knihy /které nikde nevyšly - o tom později/.
1. Zlomky Poznání
2. Rozsevač Světla
3. Vůně Nebes
4. Evangelium Svobody
5. Světélka v temnotách
6. Otec všech
7. Nástin Barda
8. Hrubý šat
9. Záře Skrytého
10. Jiskřivost
11. Zbožnění Nezměrného
12. Velebnost Ticha
13. Světlo Pravdy
14. Myšlenky, dopisy, poučky I.

- a patnáctá kniha je tvořena, v níž /II. díl - Myšlenky, dopisy, poučky/ budou, zachyceny i kopie různých dopisů, na které jsem během času odpovídal.

(Oba díly této knihy byly později spojeny v jedinou knihu a přejmenovány na Od srdce k srdci, jejich podstatná část se pak stala základem pro knihu další... V následujících letech napsal ještě další knihy:
15. K Boží Svobodě I. (1961-71)
16. K Boží Svobodě II. (1972-76)

17. Jako knihu označuje pan Jaroš soubor sedmi přednášek nazvaný Z tajemství Janova Evangelia (1968)
18. Sestavil knihu dochovaných poznámek a vzpomínek František Drtikol – Osobnost a dílo.
19. další jeho knihou byl Tajemný vliv rostlin, jež pozůstává z výňatků z mnoha knih o této problematice.
20. knihou bychom mohli nazvat objemný Herbář, který František během let sestavil.
21. knihou pak jsou svázané tématické výstřižky z novin a časopisů a výpisky z knih, i tato má více svazků. Nazval ji Výběr zajímavostí.
V knihovně z pozůstalosti Heinova žáka Zdeňka Jaroše byly nalezeny další dvě nepojmenované knihy:
22. Budiž Světlem - pojmenováno podle prvního textu knihy.
23. Bezejmenná, 119, fragment knihy, patrně II. část - pojmenováno podle prvního řádku textu.
Dále přepracoval, upravil a rozšířil knihu Hrubý šat (1947-77) – poznámka j.l.)

Verše Vůně Nebes - co se Ti dostaly do rukou, nejsou všechny, neboť mnoho z toho nemá sestra E. Š. jelikož jsem během času toto doplňoval, takže tato věc /kniha/ vznikala během let 1937-1967 /skončeno/.

Kniha 1. Zlomky Poznání, byla sestavena z různých delších i kratších článků a počala býti více méně psána od léta r. 1941 a skončena r. 1947. Některé články jsem dokonce psal potají za okupace, při nasazení v Junkerse v Praze-Vysočanech.

1. kniha /Zlomky Poznání/ vzbudila svým způsobem u mnohých jedinců jistý rozruch, neboť některé články byly psány i stroze. Ale bylo to nutno a nelituji toho. V roce 1946 jsem část této knihy nechal cyklostylem rozmnožit /50 výtisků tenkráte v jistém podniku na Vinohradech/. Zaplatil jsem za to kolem 2 000 Kč. Zdarma jsem 30 kusů rozdal známým duch. přátelům Pražákům a 20 kusů Ostravákům. Jeden výtisk se tenkráte dostal i na jisté ministerstvo, kde též vykonal své dílo.

Mimo to, přemnoho článků z této prvé knihy bylo rozmnožené strojem, asi třicetkráte během let. Tato prvá kniha měla k 90ti stranám a pak jsem z ní něco vyňal a předal do Vůně Nebes.

2. kniha Rozsevač Světla, byla počínána v únoru 1948 - v době velikého rozruchu a skončena o Vánocích 1948. Během let byla již opsána aspoň 30x a měla veliký ohlas, úspěch. Jistý češtinář, odborný učitel kdysi, byl knihou nesmírně nadšen, během půjčení si učinil mnohé výpisy a velmi se podivoval, jak jsem mohl něco podobného napsati, když mám jen obecné školní vzdělání, bez měšťanek, neboť tenkráte, za mého mládí jsem ani neměl možnost, do měšťanky choditi. Tato kniha tedy v jistém smyslů byla též tzv. druhou duch. bombou a mnoho dobrého vykonala. Je to poučování a cestování jistého poutníka, po republice cestujícího. Je to ve formě vyprávění nábožensko-filosofického a k Sebepoznání uvádějícího.

3. kniha - Vůně Nebes je tedy sestavena z mysticko-filosofických neuměleckých básní, veršů a mezi přemnohými známými byla též přijata s povděkem a mnoho jim pomohla. Potřebuje znovu po řadě básně srovnat sestavit, neboť během času byla o nové verše doplňována - takže vlastně je to věc, vznikající a ukončená během třiceti let. Ještě po roce 1945, když zde v Praze byl utvořen „Kruh duchovního bratrstva“ - měla rektorka B. Heranová knihu tuto půjčenou a do jisté brožury tohoto spolku mě bylo vytištěno deset básní, takže to běhá /těchto deset básní/ po celé republice. Nevím, kolik kusů toho bylo vytištěno, jestli 500 nebo tisíc a pod… Tak vidíš, i z těchto básní mnohé mnohým svým způsobem pomohly. Tryskaly z Poznání, ze srdce a ze srdce, které bylo v rovnováze s rozumem a Poznáním. Byla též mnohokráte opisována, takže se přemnohé tyto věci dostaly i tam, kam - vůbec neznám. Hlavně, že pomohly a pomáhají k Božskému Žití a povznášení nade všední.
(Z této knihy udělal během let řadu variant výpisků, které pak byly šířeny jako samizdaty. Po zakončení práce na ní r. 1967 stále ještě poezii psal. Byla pak zahrnuta do pozdějších knih – K Boží Svobodě I a II a Hrubý šat- poznámka j.l.)

4. kniha, mající též ke stu stranám, jmenující se Evangelium Svobody, byla dopsána v březnu, roku 1951. Sestává ze 777 číslovaných odstavců a je to čistě mystická filosofie. Byla též vícekrát opsána a velmi s obsahem mnozí intelektuálové byli spokojeni, a jistý přítel, bankovní úředník, je to již asi patnáct nebo více let - ji potajmu tenkráte rozmnožil a přinesl mi asi čtyři kousky ze své kanceláře. Vše jsem rozdal během řady let a dnes? Nemohu z vlastních svých knih soukromě psaných půjčiti ani jedinou, neboť jako autor, neměl bych ani vlastní psané dílo, a stalo se, že s těžkostí mě pak moje vlastní díla byla navrácena. Přišel jsem během půjčování knih i jiných kdysi, během takových šestatřiceti let o mnoho. Ale, kéž by to oněm přemnoha jedincům během řady let - pomohlo…
(Tato kniha se ve Františkově pozůstalosti vůbec nedochovala, nejspíš právě proto mluví na tomto místě o nemožnosti zapůjčování - poznámka j.l.)

Knihu pátou, zvanou Světélka v temnotách, jsem tvořil plné čtyři roky. Má 234 stran /strojem psaná/ a existuje pouze ve třech kouscích. Prvý originál mám a dva průklepy jsem tenkráte v roce 1952 daroval. Je to věc, která mě dala nejvíce práce, ale vznikala sama, ve volných chvílích. Sestává ze sedmdesáti třech článků, kratších i delších, mysticko-filosofických. Jsem s obsahem jejím dodnes plně spokojen a dle času míním s ní občas nějaký článek opsati a poslal bych Ti, nebo předal.

6. kniha - Otec všech, byla dopsána v květnu, r. 1953. Má 127 stran a sestává z deseti statí, v nichž převládá kabbalistická filosofie, t. j. židovská Mystika. Během času jsem v této knize se zabýval kabbalou, tajemstvím písmen a čísel z Božího hlediska, tak jak mě bylo odhalováno, zjeveno. Tato věc je asi v šesti kouscích rozmnožena. Též s ní byli čtenáři spokojeni.

7. kniha - Nástin barda - jest věcí filosofickou, inklinující více k náboženské filosofii Východu. Je zde rozebírána Tibetská kniha mrtvých, t. z. Bardothödol a citáty z přerůzných Písem světa a jejich vysvětlování a rozbor. Vede též k Sebepoznání. Této knihy jsou pouze tři kusy s originálem, který mě zůstal. Tato kniha má 220 stran, ob řádek psaná. Prvých 31 stran jsem psal společně s jistým kdysi přítelem, který mě k této knize poskytl impuls, abych ji vytvořil a později jsem již pokračoval sám. Je to věc hlubšího smyslu a také vykonala svoje již poslání. Zabývá se hodně předsmrtnými a posmrtnými stavy.

8. kniha - Strohost Pravdy /kterýžto název jsem pak změnil na: Hrubý šat/ sestává z trochu drsnějších, hrubších článků, ve formě veršů a článků různých. Byla naspána v letech 1947-1956 a má přes sto stran. Mnohým nečestným jedincům se mnoho nelíbil, ale to nevadí. Z této knihy jsem Ti právě teď v současné době poslal ukázky,/což jsem měl dvojmo/.(Tuto knihu později rozšířil, práce na ní ukončil r. 1977 – pozn. j.l.)

9. kniha - nazvaná Záře Skrytého, která má přes 130 stran, byla dopsána v květnu 1956 roku. Sestává z 1001 odstavce tedy - tisíc a jeden odstave. Velmi jsem s knihou spokojen a velmi mnoho spolubližním poskytlá. Ovšem, existuje prozatím také jen ve třech kouscích.

10. kniha zvaná Jiskřivost, má též 777 odstavců, číslovaných, jako kniha čtvrtá. Též mysticko-filosofická věc. Též jsem s obsahem spokojen a byla několikrát již opsána. Dopsal jsem ji o Vánocích roku 1957.

11. kniha se jmenuje Zbožnění Nezměrného, má 84 stran a sestává též z 777 odstavců. Obsah: Mystika-filosofie.

12. kniha - Velebnost Ticha je též mysticko-filosofickou věcí, má 94 stran a sestává z různých článků, z nichž většina jsou vlastní prožitky a mnohé vysvětlování ze Zjevení Janova. Byla několikráte opsána a jsem s touto věcí mimořádně spokojen.

13. kniha - Světlo Pravdy - sestává z 921 odstavce a pár dalších článků. Též mystická filosofie, jak vše.

Kniha 14. Poučky a dopisy. Napsaná /sestavená/ r. 1961 až r. 1965. Má 220 stran.

Tak, z toho vidíš, bratříčku Ladislave, že jsem byl mimořádným psavcem svého času. Teď již to pozvolna ustává, a když - v š e má svůj čas. Vše jsme poznali - vše na vlastní kůži. Přemnoží mně mohli svého času láskou snísti, přemnoží jiní zase mně velmi hubovali, mně nadávali, za vše dobré, co jsem jim činil, velmi zle se odměnili, - - - a dnes? Nejlépe je - hleděti na vše indiferentně - jako na kouzelně rozprostřený sen, vlastní tělo v to zahrnuje, uvědomuje si - že je zde - a že Ty stojíš vedle jako Tichý neosobní Divák. Pak je Ti nesmírně dobře.

Přemnoho jsem psal, přemnoho, když v přemnoha Blaženství jsem se utápěl, přemnohá Tajemství Boží žil a na papír předávaje - radoval jsem se - raduji stále - z tvorby své, která přece není mou - ale která je zde.

Přemnoho jsem se radoval, raduji stále - že toho bylo tolik napsáno a přemnoží jsou, kteří se radovali, radují stále se mnou. A těch, kteří mně hubovali, mně nadávali, nenáviděli? Čas od času vyskytne se jen jediný, ale ostatní byli, jsou též spokojení s tím, co jsem jim dával, rozdával. A když byli, jsou srdce rozevřeného, - - - vždy byli, jsou spokojeni, neboť jim to dalo mnohé.

A tak je to správné, neboť každý tolik obsáhne, jak je zralým, kolik právě unese v srdce rozevření.

Tak tedy, to je pro Tvou informaci v této době, aby Ti bylo vědomo, že jsem během let byl příliš činným.

Žel - není mi možno z věcí svých půjčovati nic, neb jak jsem říkal - jsou to již jen jednotlivé originály. Snad, čas od času, kdybych se ze svých věcí opisoval, - pamatoval bych na bližní své. A to již během let mnohokráte bylo.

Nejlepší kniha jest však v hlubinách srdce. Uměti v ní čísti, k tomu je zapotřebí ztišení se. Veliké ztišení.

Pak naléžáš A bez počátků a nalézáš Z bez konce.

Mír s Tebou

Tolik František Hein z knihy Od srdce k srdci


Chtěli byste si přečíst knihy Františka Heina? A dali byste přednost knižnímu nebo internetovému vydání? Napiště nám ZDE!!!j.l.