Pokud bychom z množství Fráňových překladů měli vybrat pět co do významu nejdůležitějších, pak by to dozajista byly:
Rosenbergova Dharma-theorie
Nágárdžunova Mádhjámika šástra
Kniha Chudoby
Bardo Thedol - Tibetská kniha mrtvých

ale také Milarepa - Velký tibetský jogi,
a právě i Jóga a tajná učení Tibetu!

Na důležitost těchto knih upozorňoval své žáky již sám Fráňa. Poslední jmenovaná kniha je pozoruhodné dílo, vrchol východních učení, jedno z prvních vadžrajánových děl u nás. Pozůstává ze sedmi textů z nichž první - Předpisy guruů - napsal sám Dvagpo Lhardže (Gampopa), žák a pokračovatel Milarepův. Druhou, třetí a čtvrtou knihu (Jógu Velkého symbolu, Jógu šesti nauk a Jógu přenosu vědomí) sepsal jeden z největších mistrů vadžrajány - Padma Karpo a tvoří jádro učení školy Drukpa Kargyud (čti Dugpa Kagyü) i všech dalších odnoží školy Kargyudpa. Pátá kniha - Jóga mystické oběti - přibližuje jedno z učení bönu, převzaté starou školou (Njingma). Šestá kniha - Jóga dlouhého húm - představuje praxi mantra a jantra jógy a je společným učením všech tibetských škol. Sedmá kniha - Jóga prázdnoty - presentuje učení Prádžňa páramit z Kandžuru a je opět společná všem školám tibetského buddhismu.

Tyto texty, stejně jako knihy Milarepa - Velký tibetský jógi a Bardo Thedol - Tibetská kniha mrtvých, přeložil z tibetštiny do angličtiny lama Kazi Dawa-Samdupa, na doporučení svého mistra (bhútánského poustevníka jménem Norbu). Na západ je pak přinesl a vydal Samdupův žák - Evans-Wentz. Vydavatel (jak sám sebe Evans-Wentz tituluje) pomohl v letech 1919-20 překladateli s uspořádáním, upřesněním termínů a překladem samotným. Celý soubor těchto knih byl pod názvem Tibetian Yoga and secret doctrines nejprve vydán v angličtině a r. 1937 i v němčině. Z německého jazyka jej v následujících létech překládal František Drtikol do češtiny a Jógu Velkého symbolu a Jógu prázdnoty vydal v Universalii, v časopise Logos, r. 1938. Jóga Velkého symbolu pak v témže časopise vyšla znovu r. 1998.

Oba posedleně zmíňované texty byly Stanislavem Doležalem zařazeny do 2. svazku Duchovní cesty, která vyšla r. 2009 v Nakladatelství Svět.

Kniha obsahuje také text, který je naprostým klenotem, drahokamem mezi ostatními - Jógu Velkého symbolu. Popisuje nejpodstatnější praxi tibetského buddhismu školy Drukpa Kargyud, jejíž hlava - Padma Karpo - 24. člen Bílé linie guruů (Bělostné dynastie guruů) - IV. Gyalwang Drukpa, ji sepsal. Je to současně také jedna z mála prací, jež shrnuje cestu hledajícího od začátku do samotného dosažení nirvány. František Drtikol ji přeložil 10 let po svém dosažení a rozpoznal v ní učení, jež sám před tím realizoval. Proto ji také dále učil a často na ni upozorňoval (především i pro její důraz na to, čemu FD říkal "nemyšlení"). Kniha byla součástí samizdatu pozůstávajícího ze všech sedmi textů, s názvem Jóga a tajná učení Tibetu. Byla předávána tradičně z mistra na žáka. Fráňa Drtikol ji předal několika svým žákům, např. Františku Heinovi či Evženu Šteklovi. Posledně jmenovaný ji pak roku 1997 předal autorovi těchto řádek.

František Hein o této knize ve své vzpomínce na FD píše: "Jakou jedinečnou, skvělou věcí, od Fráni přeloženou, je Veliký symbol, jenž je částí Tajných Nauk Tibetu, to ocení mnohý z pozdějších skutečných hledačů Pravdy."

A nyní tedy několik výtahů z knihy (pro naše účely byl použit výpis ze samizdatu):


CESTA K NIRVÁNĚ - JÓGA VELKÉHO SYMBOLU

Autor textu: Padma Karpo - IV. Gyalwang Drukpa
Autor úvodu: lama Kazi Dawa Samdupa a Evans-Wentz
Překlad z tibetštiny na podnět: poustevníka Norbu
Překladatel: lama Kazi Dawa Samdupa
Vydavatel: Evans-Wentz
Překlad do češtiny: František Drtikol

Úvod

Dějiny učení "Velkého symbolu"

Tato kniha - to nejkrásnější, co dal Východ Západu - obsahuje nejpodstatnější prvky některých nejhlubších nauk východního okultismu. To však nejsou zastaralé a zapomenuté nauky, které byly znovu odkryty z kultury kdysi kvetoucí, avšak potom dávno zahynulé, nýbrž jde o nauky, které byly dochovávány nepřetržitou řadou zasvěcenců až do našich dnů. Dávno před pokřtěním Evropy byly nauky obsažené ve "Výtahu z Velkého symbolu" dány malé hrstce učených bráhmanů a buddhistů Indie. Podle tibetských údajů, jejichž původem jsou prameny indické, svatý buddhistický filosof Saraha v 1. stol. př. Kr. nebo kol této doby prý vyhlásil učení tehdy již staré a on sám byl jen článkem dlouhého řetězu slavných guruů, kteří bez přerušení sdělovali je bezprostředně až do velkých říšin.

Text a překlad

Text "Výtahu z Velkého symbolu", který je podkladem této knihy, byl podle starého nezrušitelného pravidla sdělování dán zesnulému lamovi Kazi Dawa-Samdupovi (1868-1922) jeho guruem, zesnulým lamou poustevníkem Norbuem z Buxaduaru v Bhútánu. Vydavatel sám přijal jej od zesnulého lamy Kazi Dawa-Samdupa, od svého vlastního gurua, který tím vytvořil první překlad do evropské řeči "k požehnání netibetských lidí tohoto světa" (jak se sám vyjádřil)...

Podstata tohoto učení

Velký symbol, známý v Tibetu jako Čhag-čhen což znamená totéž jako sanskrtské slovo mahá-mudra ("velké cvičení"), kterým se dosahuje takového důkladného usměrnění myšlenek na jeden bod, že tím dosahuje mystického vhledu do skutečné podstaty bytí. Je též nazýván "Střední stezkou", poněvadž se vyhýbá obojímu přehánění, jež Buddhou ve všech jeho naukách byla vzájemně proti sobě stavěna: jednak přehánění spočívající v asketickém umrtvování těla, jednak přehánění ve světskosti nebo výstřelcích. Kdo sleduje jógické nauky sdělené ve "Výtahu k Velkému symbolu", nastupuje vědomě cestu k nirváně, k osvobození od otroctví kol přírody, od neustálého koloběhu zrodu a smrt.

Nauky sdělené v našem textu, které v Tibetu byly sdělovány mnohými pokoleními ústně i písemně, jsou více méně ovlivněny tibetským buddhismem. Jejich základní jógický charakter přesto však zůstal nezměněn, jak ukazuje srovnání se systémy jógy, jimž ještě dnes učí indičtí guruové.

Předpokladem našeho textu je, že jóga Velkého symbolu je cvičena za osobního vedení vhodného gurua. Proto byly z textu vynechány některé podrobnosti poučení, jež musí doplnit guru. To platí dále pro všechny systémy jógy písemně zaznamenané. Žádný písemný učební text jógy nemá být ničím jiným než souhrnem původně ústního učení. Ještě častěji jedná se o řadu naznačujících poznámek, které guru diktoval žákovi k jeho vlastnímu vedení v době, kdy jeho osobní dohled nebyl možný, když žák se třeba odebral dočasně do ústraní k praktickému provádění učení.

Řada guruů

Nejstarší indickou linii guruů, učitelů Velkého symbolu - v našich textech je též nazývána bílou dynastií - je možno, jak již byla učiněna zmínka, sledovati do 1. stol. př. Kr. až k době Marpy, který v poslední polovici 11. století založil tibetskou větev této školy. Toto učení má tedy v té či oné formě nepřetržité dějiny trvající téměř 2000 let. Podle podání Kargyudpa jde ještě dále zpět do neznámých staletí doby předkřesťanské...

Tibetská větev Bílé linie guruů se z hlediska filosofického odlišuje ode všech jiných tibetských linií nebo škol. Je všeobecně známa jako Kargyudpa, tj. "nástupce apoštolského následnictví". Od dob Marpy, prvního tibetského gurua této linie, až do dnešního dne byl způsob mystického vhledu Velkého symbolu základem filosofie Kargyudpa a systémů jejích asketických cvičení. Milarepa, nástupce Marpův, putující asketa, žil po mnohá léta jako poustevník v jeskyních odlehlých pustin vysokých, sněhem pokrytých hor Tibetu a ovládáním jógy Velkého symbolu dosáhl nadpřirozených a zázračných sil...

Dvagpo-Lhardže se stal Milarepovým nástupcem a třetím z tibetských guruů školy Kargyudpa. Linie Bílých guruů běžela dále, až jako čtyřiadvacátý, bezprostřední nástupce Marpův vystupuje guru Padma-Karpo, autor našich textů "Výtahu Velkého symbolu". Pod jménem svého zasvěcení, "klenot vlastnící moc božského slova", je Padma-Karpo všeobecně známý v záznamech hierarchie Kargyudpa. Jako hlava Bílé linie guruů Kargyudpa měl Padma-Karpo přístup k různým tibetským textům Velkého symbolu a k jejich opravám a komentářům, které se nahromadily během šesti století ode dnů Marpových. Z toho vypracoval Padma-Karpo na rozkaz svého královského žáka, krále z Kašmíru, výtah podstatných částí a sestavil "Výtah Velkého symbolu" tak, jak jej dnes známe.

Padma-Karpo platí ve škole Kargyudpa za největšího znalce tantrického učení... Jím bylo učení Velkého symbolu prováděno a dále sdělováno, až se později dostalo do rukou guru - poustevníka Norbu.

Na následujících řádcích naleznete přehled jednotlivých kapitol knihy:
I. Hold a předmluva
II. Přípravné nauky
III. Podstatný obsah
III.I. Jóga usměrnění k cíli (k jednobodovosti)
III.I.I. Neživým objektem
III.I.II. Živým objektem
III.I.III. Bez objektu
III.I.IV.Oproštění od vlivů myšlenek
III.II.Jóga toho, co je nestvořeno
III.II.I."Pohyb" a "nepohyb"
III.II.II. Mimosvětské vědomí
III.II.III. Rozjímavé ponoření mysli
IV. Mimořádná cvičení
IV.I. Přeměnění všech zjevů a sil vědomí
IV.II. Jóga nepozorování
IV.III. Souhrn
V. Závěr
V.I. Poznání Velkého symbolu
V.II. Zrušení překážek a bludů
V.III. Rozlišení skutečného a teoretického vědění
VI. Poznámky


Celý text této knihy
ke stažení
ZDE
díky Stanislavu Doležalovi a vydání duhého svazku Duchovní cesty
již naleznete!!!
Pouze pro soukromé studium!
Jakékoli šíření bez výslovného souhlasu nás a nakladatele je zakázáno!


Jan LípaŠStanislav Doležal, ŠJan Lípa
Jóga Velkého symbolu v MP3 ke stažení - namluvená Janem Černochem ze Studénky.