Dech. Dýchání - jeden ze základních projevů života. S dechem život začíná i končí. I ta hadí síla je de facto oživeným dechem....

Existuje celá řada meditačních cvičení spojených s dechem či z něho vycházejících. Sám Buddha učil své žáky bdění nad nadechováním a vydechováním jako naprosto stěžejní cvičení. O tomto prostém, ale úžasně silném cvičení říkával František Hein, že vede nejdál! Učil je jak Fráňa Drtikol, tak i Evžen Štekl a je dodnes základem naší praxe.
Avšak vedle této meditační techniky doporučoval Fráňa (a po něm Evžen) další doplňující cvičení dechu. Jednalo se o dechová cvičení vybraná z Ramačarakových knih. Evžen je předával ve dvou verzích, z nichž kratší výběr Vám nyní představíme....
Na jiná dechová meditační cvičení, ať už záměrně cvičená či zážitky vydobyté jinou meditační praxí, upozorňuje Fráňa ve svých zápiscích a výrocích například v Duchovní cestě. Také naše čakramové cvičení je praktikováno jako vědomí spojené s dechem...

O důležitosti dechových cvičení však také hovoří fakt, že celá řada Evženových žáků vykonávala (či stále vykonává) s jeho doporučením nějakou z forem meditační techniky zaměřené na dech. Jako příklad můžeme uvést některé z nich:
Honza Žlábek - kruhová cvičení z Chuašanských hor
Aleš Adámek - čchi kung - osm kousků brokátu
Pavel Šolc - tai chi chuan
Jan Lípa - tai chi čchi kung

Všechna výše jmenovaná dechová cvičení jsou určitou obdobou některých dechových cvičení z výběru, který Vám nyní představíme. Můžete v něm nalézt nejen základní jógová cvičení dechu, nebo cvičení, jež zmiňuje Evžen v Síle moudrosti ale i řadu dalších pokročilejších cvičení. Je však třeba míti na paměti, že tento výběr byl předáván pouze individuálně a tvoří jakýsi doplněk naší celodenní meditační praxe. Nebyl cvičen celý tak, jak je sepsán, ale z něj si žák vybral jedno cvičení, které právě potřeboval a to každodenně praktikoval po dobu nezbytně nutnou, jíž cvičící pozná již sám.

Možná budete nakonec překvapeni, co vše je živé...

Tolik úvod od Jana Lípy a nyní již tedy slíbený výběr z dechových cvičení:DECHOVÁ CVIČENÍ


Ramačaraka

Úplné dýchání:


1. Posaďte se nebo postavte se úplně zpříma. Vdechujte nosem, pomalu a klidně, naplňujíce nejdříve dolní část plic, což děje se pomocí bránice, která smršťujíc se, vstupuje dolů k břichu a působí mírný tlak na břišní ústrojí, vytlačujíc zároveň přední stěnu břicha ven. Pak naplňte střední části plic, rozpínajíce spodní žebra, spodní části hrudní kosti a hrudníku. A pak naplňte horní část plic, vypínajíce horní hrudník a zdvihajíce jej tak i s šesti či sedmi nejvrchnějšími dvojicemi žeber. Při konečném pohybu spodní část břicha bude poněkud vtažena, kterýž pohyb dá plícím podporu a pomůže vehnati vzduch do nejvyšších částí plic. Tento způsob vdechu nezáleží z trojího rozděleného pohybu, vdech je nepřerušený, celý hrudník se rozpíná v jediném vytrvalém pohybu, jenž počíná snížením bránice a končí nejvyššími částmi hrudníku v krajině klíčních kostí. Je třeba dosíci plynulosti. Provést úplné vdechnutí ve dvou vteřinách. Po malém výcviku.
2. Zadržte dech v plících na několik vteřin.
3. Vydechněte hodně zvolna, udržujíce hrudník pevně v zaujaté poloze, ale vtahujíce poněkud bránici a zdvihajíce ji pomalu, jak dech opouští plíce. Když je vzduch úplně vydechnut, povolte hrudník i břicho. Trochu cviku učiní vám tuto část cviku snadnou a pohyb jednou naučený, bude pak prováděn téměř bezděky, automaticky.DALŠÍ DECHOVÁ CVIČENÍ

1. Čistící dech jogínů

Tento čistící dech větrá a čistí plíce, povzbuzuje buňky, dodává životu dýchacím ústrojům a přispívá mnohým způsobem k jejich dobrému zdraví. Toto cvičení dodá plicím a tělu znamenitého klidu.
1. Vdechni úplný vdech
2. Zadrž dech na několik vteřin
3. Sešpul rty jako ke hvízdání (aniž bys však nafukoval tváře) a vydechni trochu vzduchu povstalým otvorem a to se značnou mocí. Ustaň v okamžik, zadržuje dech, a opakuj to znovu, vyrážejte opět trochu vzduchu. Opakuj to, až jsi vyrazil poslední vzduch z plic.

Toto dýchání pomůže velmi, kdykoliv jsi unaven a celkově zmožen. Cvič je, až bude snadné je provádět a přirozeně a protože se jím zakončuje mnoho cvičení jiných, ovládej jej dokonale.

2. Cvičení k oživení čiv

Toto cvičení způsobuje povzbuzující tlak na důležitá nervová střediska, která pak navzájem povzbuzují a energizují celé čivní ústrojí a vysílají zvýšený příliv nervové síly ke všem částem těla.
1. Stůj zpříma.
2. Vdechni úplný dech a zadrž jej.
3. Vztáhni paže přímo před sebe, (předpaž) ale tak, že je necháš poněkud volné a chabé, vkládaje v ně jen právě tolik síly, abys je udržel zdviženy.
4. Pomalu vztáhni ruce zpět k ramenům, stahuje při tom ponenáhlu svaly a vpouštěje v ně stále více síly, že když se ruce dotknou ramen, jsou pěstě již tak těsně a silně zaťaty, že cítíš chvějivý pohyb v nich i v pažích.
5. Pak, udržuje svaly napjaty, předpaž pomalu, a pak strhni pěsti prudce zpět (pěsti i svaly stále napjaty) a opakuj to asi třikrát.
6. Vydechni prudce skrze ústa.

Účinnost tohoto cvičení závisí ve velké míře od rychlosti, s níž strhneš zaťaté pěsti zpět, a od napjetí svalů. A ovšem také od toho, máš-li při tom plíce opravdu plny. Toto cvičení jako vzpružovalo nemá soka.

3. Hlasový dech jogínů

Toto cvičení má být konáno jen jako příležitostný cvik, ne jako pravidelné dýchání.
1. Vdechni plný dech velmi pomalu, ale trvale skrze nos, protahuje vdechování na tak dlouhou dobu jak dovedeš
2. Zadrž dech na několik vteřin
3. Vyraz vzduch prudce jediným velkým vydechnutím skrze široce otevřená ústa
4. Občerstvi plíce čistícím dechem.


Sedmero vývojových cvičení

Toto je sedmero oblíbených cviků k vyvinutí plic, svalů, vzdušných míšků.

1. Zadržený dech

Velmi důležitý cvik, jenž směřuje k posílení a vyvinutí dýchacích svalů a plic samých, a časté jeho používání rozšíří cvičencovu hruď. Jogíni shledali, že příležitostné zadržení dechu, když byly plíce naplněny úplným dechem, je velmi blahodárné nejen pro dýchací ústrojí, ale i pro ústrojí výživy, pro nervové ústrojí a pro krev. Nalezli, že příležitostné zadržení dechu očisťuje vzduch, jenž zůstal zadržen v plicích od předešlých vdechnutí a tím okysličuje lépe krev. Vědí též, že dech takto zadržený shromáždí v sobě všechny spotřebované látky z krve a když je pak dech vypuzován, unáší s sebou tuto spotřebovanou látku a čistí tak plíce stejně jako projímadlo čistí střeva. Jogíni doporučují toto cvičení pro různé poruchy žaludku, jater a krve, a vědí, že často zbaví od špatného dechu, jenž pochází od špatně větraných plic.
1. Stůj vzpříma.
2. Vdechni úplný dech.
3. Podrž dech tak dlouho, jak bez nesnází dovedeš.
4. Vydechni prudce skrze otevřená ústa.

Zprvu budeš moci zadržet dech jen na malou chvilku, ale trochu cviku dá brzy velké zlepšení. Sleduj svůj pokrok podle hodinek a budeš překvapen výsledkem.

2. Povzbuzení plicních míšků
1. Stůj zpříma s rukama po stranách hrudníku.
2. Vdechni pomalu úplný dech, ponenáhlu postupně úplným dechem.
3. Během vdechování klepej lehce konci prstů na hrudník, přebíhaje po něm prsty z místa na místo.
4. Když jsou plíce plny, zadrž dech a tepej hrudník plnou dlaní.
5. Vydechni pomocí očistného dechu.

Tento cvik je velkým vzpružovadlem a povzbuzovadlem pro celé tělo.

3. Roztažení žeber
1. Stůj vzpříma
2. Polož obě ruce na obě strany hrudníku tak vysoko, jak můžeš do podpaží, s palci směřujícími nazad, dlaně po stranách hrudi a prsty ku předu na prsa.
3. Vdechni plný dech.
4. Zadrž dech na chvíli.
5. Pak mírně tiskni boky, vydechuje současně zvolna.

Žebra jsou upevněna chrupavkami, které připouštějí značné rozpětí. Při dýchání mají žebra velkou úlohu a je dobře dát jim časem trochu cviku, aby si zachovala svoji pružnost. Sezení a stání v nepřirozených polohách, jemuž většina evropských lidí navykla, činí žebra více méně strnulými a nepružnými. Toto cvičení přispěje velmi k přemožení tohoto zlého stavu.

4. Rozpětí hrudníku

Hrudník je velmi vystaven stisknutí, neboť se ohýbáme nad svou prací atd. Toto cvičení je velmi vhodné, aby hrudníku vrátilo přirozený stav a rozšířilo jej.
1. Stůj vzpříma
2. Vdechni plný dech.
3. Zadrž vzduch.
4. Předpaž a zatni pěsti, uveď je do téže výše jako ramena.
5. Mávni pažemi prudce nazad, až jsou rozpaženy v přímé čáře s rameny.
6. Dej paže opět před sebe a mávni do rozpažení. Opakuj několikrát.
7. Vydechni prudce skrze otevřená ústa.

5. Cvičení v pochodu
1. Kráčej s hlavou vzpřímenou, bradu staženu poněkud zpět, ramena nazpět a odměřeným krokem.
2. Vdechni úplný dech, počítaje v mysli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. - jedno číslo na každý krok a tak, aby celé vdechnutí trvalo po celých těchto osm kroků.
3. Vydechuj zvolna skrze nos, čítaje v mysli kroky - opět výdech po osm kroků.
4. Odpočiň dechem, neustávaje v chůzi, a čítaje zase 8 kroků.
5. Opakuj, pokud nepocítíš, že začínáš být unaven. Pak chvíli odpočiň a opakuj cvičení dle libosti.

Opakuj několikrát denně. Někteří jogíni obměňují cvičení tak, že zadržují dech jen na 4 kroky a pak vydechují na 8 kroků. Cvič způsobem, jenž se ti bude osobně jevit nejpříjemnějším.

6. Ranní cvičení
1. Stůj zpříma a ve vojenské postavě, hlavu vzhůru, oči kupředu, ramena zpět, kolena napjata, ruce po straně
2. Zdvihni tělo zvolna na špičky noh, vdechuje pomalu, trvale úplným dechem.
3. Zadrž dech po několik vteřin, udržuje se na špičkách.
4. Pomalu spusť se do stoje na plné noze, vydechuj současně nosem.
5. Opakuj několikrát a na obměnu užij - jednou jen pravé, a pak jen levé nohy.

7. Povzbuzení krevního oběhu
1. Stůj zpříma.
2. Vdechni úplný dech a zadrž jej.
3. Předkloň se pomalu, ohýbaje trup, a uchop při tom nějakou hůlku pevně a silně, soustřeďuje ponenáhlu všechnu svou sílu na stisknutí této hůlky.
4. Povol stisk, vrať se do prvé polohy a vydechni zvolna.
5. Skonči očistným dechem.©Evžen Štekl, ©Jan Lípa

Poznámka: jedná se o výběr cvičení z blíže neupřesněného zdroje provedený Fráňou Drtikolem a dále používaný Evženem Šteklem a jeho žáky.