Jarošananda - Gita

(Zpěv blaženého Jaroše)


1. Ideály mocné. Spojení s Bohem. Odřeknutí světa. Vyhasnutí chtíči. Utišení. Zbavení se fantasmagorie.

2. Praxe jako chromý pokulhává. Spojení se smysly. Milování světa. Vzplanutí chtíčů. Neklid. Chápání představ.

3. Předsevzetí vznešená. Služba - nesobectví - láska - činorodost.

4. Konání nízké. Lenost - sobectví - hněv nebo nelibost.

5. Vésti druhé ke Světlu! Státi se zářícím Příkladem ctností!

6.Temnota a vlastní tupost. Ztemnělý příklad hříchů.

7. Šíření nauky: vznešeně mysli, mluv a jednej.

8. Provádění nauky: mysl dole, slova dole, skutky dole.

9. Zdůrazňování: čistota, vegetářství, neubližování, pravdivost.

10. Praxe: nečistota, masožravost, poškozování, zalhávání.

11. Napomínání: Nebuď lakotný, dávej, dávej, dávej!

12. Stav skutečný: Hrabivost - ber, ber, ber!

13. Instrukce: Jak myslíš, tak jednej, jak jednáš, tak mysli.

14. Výsledek: Přetvářka na všech stranách, jak se co hodí.

15. Ukázání cesty: Cíl je Bůh, Pravda a je to v tobě.

16. Sledování cesty: já, pro mne, a venku. Jak z labyrintu nedostatků, chyb?

17. Skromnost, poznání vlastních chyb. Poznání své nedostatečnosti.

18. Odevzdání se Bohu, prosba za shovívavost v našich slabostech, jichž se dobrovolně nemíníme vzdáti.

19. Modlitba za polepšení a vzrůst pravdivosti v myšlení i jednání.

20. Utišit se zcela a často.

21. A když z člověka spadne povznesení - nebo člověk vypadne z povznesení (jak je libo) - nic si o sobě nemyslit.

22. Pokora. Pokora. Pokora. Pýcha je výbojnost ega.

23. Potom doufejme, že se poznáme jako vždy jsoucí, neposkvrněná Jednota bez rozdělení, oproštěná od změn mysli, samostatná, dokonalá, čistá. Zdroj všeho, pokud to bývá, a Oceán Jednoty, pokud mizí rozlišování. Óm - Óm - Óm.
Přepsal Míra Šrámek na základě podnětu Jana Lípy

© Zdeněk Jaroš, 2012, © Jan Lípa, 2012