Buddhovy řeči

Patrně nejznámější Fráňovy překlady, o nichž jsme pojednávali v článku "František Drtikol - Překlady", pocházejí z nejrozsáhlejšího souboru překladů "Buddhovy řeči". Jedná se o překlady textů ze Sutta pittaky (Koše rozprav), druhého koše Tripitaky. Sutta Pitaka se rozděluje do pěti sbírek, nikájí. Volně dle Wikipedie: Dígha-nikája, "dlouhé" rozpravy (34 rozprav). Madždžhima-nikája, "středně dlouhé" rozpravy (152 rozprav). Samjutta-nikája, "sdružené" rozpravy (2889 rozprav tématicky sestavených). Anguttara-nikája, "číslované" rozpravy (9557 velmi krátkých súter uspořádaných pro mnemotechnické účely podle čísel, které se v nich objevují). Khuddaka-nikája, "krátké" rozpravy - tato sbírka je směsí různých aforismů, ponaučení a poezie, kromě jiného obsahuje i známé Dhammapadam.

Většina všech buddhistický textů dostupných ve 20. a 30. letech 20. stol. byly přeloženy z němčiny. Některé úryvky překladů ze Sutta pitaky se objevují již v rozsáhlém autorském díle Leopolda Procházky. Ten však svá díla přizpůsoboval dobovému čtenáři, oživoval a upravoval je pro tehdejší dobu. Nedržel se, až na výjimky, přesného překladu původních textů. Soubor desítek překladů jednotlivých textů nazvaný "Buddhovy řeči" byl tak ve své době naprosto ojedinělým překladatelským počinem iniciovaným a do značné míry do češtiny přeloženým samotným Fráňou Drtikolem. Ten, ačkoli sám na překladu pracoval a z jeho pera je naprostá většina všech textů, spolupracoval i s dalšími, povětšinou jeho žáky (např. Otou Jeřábkem). Řada textů se takto dostala do čestiny vůbec poprvé, a některé z nich doposud znovu přeloženy nebyly a existují v češtině pouze v této podobě.

Celý soubor je v různých knihovnách různě obsáhlý. Dochoval se například v knihovně Evžena Štekla ve 3 svazcích textů nebo v knihovně Fr. Heina dokonce ve 4 svazcích. Vyskytují se mezi nimi klenoty jako Božský vhled poznání, Kniha Chudoby Královna Mallika, Lví řev, Pratvar, Rozvážné vdechování a vydechování, Síť kněží, či Dhammapadam, ale také celá řada dalších. Do souboru byly zařazeny i některé překlady výše zmiňovaného propagátora a zakladatele českého théravádového buddhismu - Leopolda Procházky.

Nad výklady Buddhových řečí a pro jejich praxi a studium se u Fráni scházeli jeho žáci, mnohdy i ve skupinkách (jak můžeme nalézt, ač s jiným textem, například ve vzpomínkách Květoslava Minaříka). Tyto texty byly žákům udělovány individuálně od raných stadií duchovního vývoje žáka. Právě z nich musel žák vycházet a je rozvíjet svou duchovní praxí i dalším studiem. "A k nim se vracet nejen na začátku, ale po celou dobu svého života", jak učil autora těchto řádek jeho Mistr - Evžen Štekl.

Podobně rozsáhlý soubor buddhistických textů se v češtině (tentokrát přeložený už přímo z páli) objevuje teprve až s vydáním sedmi svazků Buddhových rozprav v letech 1994-98 v překladu různých autorů v nakladatelství Lumíra Kolíbala DharmaGaia. Podobného významu v současnosti doznává rychle se rozrůstající web překladů Štěpána Chromovského ze skupiny Přátel Dhammy obsahující nově přeložené texty ze Sutta pitaky. Jeho překlady vznikají od r. 2002 a od r. 2004 jsou s podporou ctihodného mnicha Gavésaka zveřejňovány na webu. Jsou překládány přímo z páli. Zmíněný web můžete nalézt na adrese Sutta-pitaka - Koš rozprav.Khuddaka-Patho - ukázka z jednoho ze základních textů Tripitaky v překladu Fráni Drtikola. Originál vyšel v němčině r. 1910 a z páli jej přeložil Karl Seidenstücker.

Kniha chudoby - 121. sutta Majjhima Nikayi - Sbírky středních řečí nazvaná Krátká Buddhova řeč o prázdnotě - Cula-Suňňatta Sutta - v překladu Fráni Drtikola. Vynikající text popisující čtyři vyšší vnory (tj. 5.-8. vnor).

Svět a já - jedna z Buddhových řečí v překladu Zdeňka Jaroše

Klid mysli a vhled - dva krátké překlady z Angutraranikayi od Zdeňka Jaroše

Podmíněný vznik - krátký překlad z Angutraranikayi od Zdeňka Jaroše
© Jan Lípa